Skomageren
Storgade 48 A
4180 Sorø
Tlf. 57 83 41 30